1. قبل از نصب

لطفا مطمئن شوید که افزونه های PHP که در زیر ذکر شده است نصب شده اند.

افزونه ها وضعیت
PHP >= 7.1.3
ionCube Loader
OpenSSL PHP Extension
PDO PHP Extension
Mbstring PHP Extension
Tokenizer PHP Extension
XML PHP Extension
Ctype PHP Extension
JSON PHP Extension

لطفاً اطمینان حاصل کنید که مجوزهای صحیح را برای فهرستهای ذکر شده در زیر تنظیم کرده اید.

راهنماها وضعیت
storage
bootstrap/cache